Hernieuwbare infrastructuur

Bijdragen aan de transitie naar schone energie

Streven naar sterk risicogecorrigeerd rendement en positieve uitkomsten voor het milieu

Om netto-nul te bereiken moet er wereldwijd voor biljoenen dollars worden geïnvesteerd in hernieuwbare energie en de bijbehorende infrastructuur. Dit schept enorme kansen. Schroders Greencoat heeft de ambitie een wereldwijd kanaal voor institutionele beleggingen in hernieuwbare energie te worden door de financiële, technische en operationele expertise te bieden die nodig is om beleggers van stabiele inkomsten te voorzien.

Schroders Greencoat, dat in 2009 werd opgericht, is gerenommeerd vanwege zijn beleggingsoplossingen en innovatieve aanpak; ons grensverleggende aanbod geldt inmiddels als voorbeeld voor een hele bedrijfstak. We zijn de grootste beheerder van beleggingen in hernieuwbare infrastructuur in het VK en Europa en breiden onze activiteiten nu uit naar Noord-Amerika.

Greencoat infographic - website v2

Strategieën van Schroders Greencoat

De kracht van paprika's

Kijk hoe we koolstofarme landbouw gebruiken om ons op weg te helpen naar netto nul.

Maak kennis met ons team

Ons wereldwijde team bezit een onovertroffen financiële, technische en operationele expertise in het beheer van hernieuwbare infrastructuurbeleggingen in alle fasen van hun levensduur.

Kom ons team versterken

Bouw in ons wereldklasse team aan een carrière om trots op te zijn

Solliciteer hier

Onze strategische voorsprong

Onze strategie en onze concurrentievoorsprong zijn geworteld in onze focus. Vóór alles willen wij een leidende wereldwijde specialist zijn in de aankoop en exploitatie van hernieuwbare infrastructuur ten behoeve institutionele beleggers. Geen advisering, geen principal investing, geen retail.

Ons succes berust op deze focus en de tientallen jaren ervaring waarin wij diepgaande expertise, ongeëvenaard inzicht en hechte relaties in onze sector hebben opgebouwd.

Sectorreputatie

Schroders Greencoat heeft een gevestigde reputatie voor uitmuntendheid, ondersteund door sterke financiële, technische en operationele expertise in het beheren van duurzame energie activa.

Deze langdurige reputatie binnen de sector komt voort uit onze sectorspecialisatie, betrouwbaarheid en uitvoeringscompetentie. Onze staat van dienst als een betrouwbare tegenpartij geeft ons toegang tot de breedst mogelijke pool van activa en Schroders Greencoat is vaak een vroege aanloophaven voor verkopers en adviseurs die vertrouwen hebben in ons vermogen om prijzen te bepalen en transacties af te sluiten.

Sectorrelaties

Door zijn lange staat van dienst en zijn positie als Europa's grootste investeerder in hernieuwbare infrastructuur beschikt Schroders Greencoat over een sterk netwerk met alle belangrijke stakeholders in de sector, zoals nutsbedrijven, projectontwikkelaars, afnemers en overheden.

We hebben deals gesloten of bezitten momenteel activa met partners die alleen al in Europa een totaal opgesteld vermogen van meer dan 40 GW vertegenwoordigen. Deze relaties resulteren vaak in onderhandse, bilaterale of vervolgtransacties.

Deze sectorspecialisatie wordt nu aangevuld met het wereldwijde platform en bereik van Schroders, wat onze uitbreiding naar onder meer de VS en onze verdere groei in het VK, Ierland en Europa zal ondersteunen.

Technische deskundigheid

Anders dan andere vermogensbeheerders hebben wij naast beleggingsexpertise ook technische kennis in huis: ons team bestaat voor bijna een derde uit hooggekwalificeerde technici op het gebied van hernieuwbare energie, elektriciteitsnetwerken en nutsvoorzieningen.

Dankzij deze gedegen technische knowhow hebben we een beter inzicht in de onderliggende dynamiek van de beleggingscategorie dan andere beheerders. Schroders Greencoat heeft de financiële en technische kennis en ervaring om tijdens de hele levensduur van de beleggingen een optimaal rendement te verzekeren.

Gedisciplineerde cultuur

Voor elk project wordt een robuust en uiterst gedetailleerd proces gevolgd – cruciaal bij projecten waarvan het rendement over de hele levensduur al bij aankoop moet worden ingeschat.

Wij geloven in de positieve impact die onze sector en onze projecten kunnen maken en volgen de actuele en toekomstige ontwikkelingen in de sector, van regelgeving tot technische vorderingen en opkomende technologieën, op de voet.

Aanpak en informatieverschaffing

Slide 1 of 3
Verklaring beloningsbeleid
MIFIDPRU Disclosure 2023

Onze nieuwste inzichten

Contact Opnemen

Wilt u meer weten over die beleggingskansen die wij bieden? Neem contact op met onze experts.

Belangrijke informatie

Schroders Greencoat LLP is een vermogensbeheerder die gespecialiseerd is in infrastructuur voor hernieuwbare energie. Het heeft kantoren in Londen, Dublin, Duitsland, Nederland en Chicago en circa GBP 9 miljard onder beheer, en is daarmee een van de grootste gespecialiseerde beheerders in Europa. Het werd opgericht in 2009 en heeft momenteel fondsmandaten met strategieën die beleggen in infrastructuur voor bio-energie, hernieuwbare warmte, zonne- en windenergie in het VK, Europa en de Verenigde Staten.

Belangrijkste beleggingsrisico's

Volatiliteitsrisico: De waarde van beleggingen en de inkomsten daaruit kunnen zowel dalen als stijgen en het is mogelijk dat beleggers de oorspronkelijk belegde bedragen niet terugkrijgen.

Liquiditeitsrisico: De verhandelbaarheid van het fonds via de secundaire markt kan zeer beperkt zijn vanwege de onderliggende private credit beleggingen; beleggers moeten een belegging alleen overwegen als ze die de hele levensduur van het fonds willen aanhouden. De liquiditeit van de onderliggende beleggingen kan ontoereikend zijn om aan toe- of uittredingsverzoeken van beleggers te voldoen.

Renterisico: Een stijging van de rente zorgt er gewoonlijk voor dat de koers van obligaties daalt.

Kredietrisico van onderliggende emittenten/leners: Afname van de financiële gezondheid van emittenten/leners kan ertoe leiden dat hun obligaties/leningen in waarde dalen of waardeloos worden.

Valutarisico: Het fonds kan worden blootgesteld aan verschillende valuta. Het fonds kan waarde verliezen door schommelingen in de wisselkoersen.

Tegenpartijrisico: Het is mogelijk dat de tegenpartij bij een derivatencontract of een andere overeenkomst of ander synthetisch financieel product niet meer aan haar verplichtingen jegens het fonds kan voldoen, wat kan leiden tot gedeeltelijk of volledig verlies voor het fonds.

Derivatenrisico: Een derivaat kan anders presteren dan verwacht, en kan een groter verlies dan de prijs van het derivaat veroorzaken.

Concentratierisico: Het fonds kan geconcentreerd worden in een beperkt aantal geografische regio’s, industriesectoren, markten en/of individuele posities. Dit kan leiden tot grote schommelingen in de waarde van het fonds, zowel stijgend als dalend, wat een ongunstige impact kan hebben op het rendement van het fonds.

Hefboomrisico: Het fonds kan geld lenen om meer beleggingen te doen. Dit kan het rendement verhogen als de waarde van de beleggingen sterker stijgt dan de kosten van het geleende geld, of het rendement verlagen als dat niet zo is.

Waarderingsrisico: De waardering van de onderliggende private credit beleggingen kan onbetrouwbaar zijn als gevolg van inadequate prijsvorming. Bovendien beleggen op eigendom gebaseerde vehikels in fysieke activa, waarvan de waarde doorgaans is gebaseerd op de mening van een taxateur.

Sector-/landenrisico: Veranderingen in wet- en regelgeving of in economische omstandigheden en toegenomen concurrentie kunnen de waarde van beleggingen beïnvloeden. Aanvullende risico's zijn bijvoorbeeld natuurrampen of toenemende maatschappelijke en politieke onzekerheid en instabiliteit.

Risico van infrastructuuractiva: Infrastructuuractiva kunnen beleggers blootstellen aan aanvullende risico's, vooral bouwrisico (bv. vertragingen, kostenoverschrijdingen enz.) en inzetrisico (bv. het kapitaal wordt tijdens de bouwperiode in verschillende termijnen ingezet in plaats van vooraf zoals bij brownfield-investeringen).

Neem contact op met Schroders Capital
Volg ons

In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De waarde van beleggingen en de inkomsten daaruit kunnen zowel dalen als stijgen en het is mogelijk dat beleggers de oorspronkelijk belegde bedragen niet terugkrijgen. Beleggen brengt altijd risico's mee, waaronder het risico op verlies van de hoofdsom.