UK Wind

Blootstelling aan beleggingen in Britse on- en offshore windparken via een beursgenoteerd fonds dat een aantrekkelijk, duurzaam dividend biedt, naast co-investeringen in de private markt.

Het unieke hernieuwbare-infrastructuurfonds dat gespecialiseerd is in operationele windparken in het VK

Het toonaangevende beursgenoteerde fonds Greencoat UK Wind PLC (UKW) belegt in Britse on- en offshore windparken.

UKW was het eerste hernieuwbare-infrastructuurfonds dat in de hoofdindex van de Londense beurs werd opgenomen, in maart 20213. Het fonds staat inmiddels hoog in de FTSE 250 met een beurswaarde van circa 3,6 mld GBP.

UKW wordt beheerd door Schroders Greencoat en staat onder toezicht van een onafhankelijke raad van commissarissen. Co-investeringen in Britse windparken vinden plaats via diverse private market vehikels die voorspelbare kasstromen in GBP met een sterke inflatiebescherming bieden.

Exposure aan on- en offshore windparken om inflatiegekoppeld rendement te bieden

UKW is momenteel belegd in 49 windparken met een netto opwekkingscapaciteit van 1610 MW. Tussen de beursgang in maart 2013 en december 2022 hebben deze meer dan 18,8 TWh stroom geproduceerd.

UKW wil beleggers een jaarlijks dividend bieden dat stijgt overeenkomstig de Britse RPI-inflatie, en tegelijkertijd de kapitaalwaarde op lange termijn in reële termen behouden door overtollige cashflow te herinvesteren.

Het biedt ook de kans rechtstreeks deel te nemen in de eigendom van Britse windparken en zo de investeringen in hernieuwbare energie in het kader van de groene transitie te verhogen.

Terug naar de homepage van Schroders Greencoat

Belangrijkste beleggingsrisico's

Volatiliteitsrisico: De waarde van beleggingen en de inkomsten daaruit kunnen zowel dalen als stijgen en het is mogelijk dat beleggers de oorspronkelijk belegde bedragen niet terugkrijgen.

Liquiditeitsrisico: De verhandelbaarheid van het fonds via de secundaire markt kan zeer beperkt zijn vanwege de onderliggende private credit beleggingen; beleggers moeten een belegging alleen overwegen als ze die de hele levensduur van het fonds willen aanhouden. De liquiditeit van de onderliggende beleggingen kan ontoereikend zijn om aan toe- of uittredingsverzoeken van beleggers te voldoen.

Renterisico: Een stijging van de rente zorgt er gewoonlijk voor dat de koers van obligaties daalt.

Kredietrisico van onderliggende emittenten/leners: Afname van de financiële gezondheid van emittenten/leners kan ertoe leiden dat hun obligaties/leningen in waarde dalen of waardeloos worden.

Valutarisico: Het fonds kan worden blootgesteld aan verschillende valuta. Het fonds kan waarde verliezen door schommelingen in de wisselkoersen.

Tegenpartijrisico: Het is mogelijk dat de tegenpartij bij een derivatencontract of een andere overeenkomst of ander synthetisch financieel product niet meer aan haar verplichtingen jegens het fonds kan voldoen, wat kan leiden tot gedeeltelijk of volledig verlies voor het fonds.

Derivatenrisico: Een derivaat kan anders presteren dan verwacht, en kan een groter verlies dan de prijs van het derivaat veroorzaken.

Concentratierisico: Het fonds kan geconcentreerd worden in een beperkt aantal geografische regio’s, industriesectoren, markten en/of individuele posities. Dit kan leiden tot grote schommelingen in de waarde van het fonds, zowel stijgend als dalend, wat een ongunstige impact kan hebben op het rendement van het fonds.

Hefboomrisico: Het fonds kan geld lenen om meer beleggingen te doen. Dit kan het rendement verhogen als de waarde van de beleggingen sterker stijgt dan de kosten van het geleende geld, of het rendement verlagen als dat niet zo is.

Waarderingsrisico: De waardering van de onderliggende private credit beleggingen kan onbetrouwbaar zijn als gevolg van inadequate prijsvorming. Bovendien beleggen op eigendom gebaseerde vehikels in fysieke activa, waarvan de waarde doorgaans is gebaseerd op de mening van een taxateur.

Sector-/landenrisico: Veranderingen in wet- en regelgeving of in economische omstandigheden en toegenomen concurrentie kunnen de waarde van beleggingen beïnvloeden. Aanvullende risico's zijn bijvoorbeeld natuurrampen of toenemende maatschappelijke en politieke onzekerheid en instabiliteit.

Risico van infrastructuuractiva: Infrastructuuractiva kunnen beleggers blootstellen aan aanvullende risico's, vooral bouwrisico (bv. vertragingen, kostenoverschrijdingen enz.) en inzetrisico (bv. het kapitaal wordt tijdens de bouwperiode in verschillende termijnen ingezet in plaats van vooraf zoals bij brownfield-investeringen).

Neem contact op met Schroders Capital
Volg ons

In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De waarde van beleggingen en de inkomsten daaruit kunnen zowel dalen als stijgen en het is mogelijk dat beleggers de oorspronkelijk belegde bedragen niet terugkrijgen. Beleggen brengt altijd risico's mee, waaronder het risico op verlies van de hoofdsom.