Belangrijke Informatie

Juridische Informatie

Inleiding

Schroder Investment Management (Europe) SA werd opgericht in januari 1995 en biedt centrale ondersteuning voor de afdeling Europees fondsenbeheer van Schroders.

Schroder Investment Management (Europe) SA valt onder de Luxemburgse wet van 5 april 1993 (financiële sector) en is onderworpen aan de Luxemburgse wet van 17 december 2010.

Risico's

De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Het is mogelijk dat een belegger zijn geïnvesteerde bedrag niet terugkrijgt. Wisselkoersen kunnen veranderen en de waarde van buitenlandse beleggingen positief of negatief beïnvloeden. Belastingheffingen- en vrijstellingen zijn onderhevig aan verandering. De vrijstelling van belasting waarnaar wordt verwezen, is degene die op dit moment geldt en de waarde ervan kan verschillen van de ene belegger tot de andere. Beleggen in opkomende markten brengt een groter risico met zich mee.

Wij raden u aan om alvorens u belegt in een van de fondsen waarnaar verwezen wordt op deze website, eerst het (aanvullende) prospectus en de betreffende financiële bijsluiter te raadplegen.


Geen overeenkomst of advies

De informatie op deze pagina's maakt geen deel uit van een overeenkomst, noch is ze bedoeld als uitgangspunt voor overeenkomsten. De informatie op deze website is geen uitnodiging tot inschrijving. Inschrijvingen worden uitsluitend ontvangen en aandelen worden uitsluitend uitgegeven op basis van het huidige prospectus en het laatste gecontroleerde jaarverslag van een fonds. Kopieën van het laatste prospectus en het laatste gecontroleerde jaarverslag van elk fonds zijn te verkrijgen bij uw plaatselijke Schroders-kantoor of via deze website.


Beperking van aansprakelijkheid

Schroder Investment Management (Europe) SA gaat ervan uit dat de informatie die zij verstrekt nauwkeurig is op de datum van publicatie, maar zij garandeert deze nauwkeurigheid niet. Zijzelf, noch haar filialen, bestuurders of werknemers, aanvaarden aansprakelijkheid voor fouten of weglatingen door derden.


Privacy

Schroder Investment Management (Europe) SA is net zo bekommerd als u over het privé-karakter van persoonlijke informatie die u ons via deze website verstrekt. De enige persoonlijke informatie die van u gevraagd wordt bij het bezoeken van deze site, is de opgave van het land waar u woont, tenzij u anders verkiest.


Gebruik van links

Deze website bevat mogelijk links naar websites van derden. Er kunnen ook links naar deze website staan op websites van derden. Schroder Investment Management (Europe) SA oefent geen controle uit op de websites van derden waarop een link staat naar deze website of waarnaar een link staat op deze website. Ze is niet aansprakelijk voor de inhoud die direct of indirect gevonden wordt op websites van derden, noch beveelt ze de producten en diensten op een dergelijke website van derden aan en ze geeft evenmin haar goedkeuring hiervoor. Links volgen naar websites of pagina's van derden gebeurt op eigen risico.

De website en de informatie of ander materiaal dat erop staat, zijn niet gericht aan, noch bedoeld voor distributie aan of gebruik door een persoon of instelling die ingezetene of inwoner is van, of opgericht of gevestigd is in een rechtsgebied waar dergelijke distributie, publicatie, beschikbaarheid of dergelijk gebruik in strijd zijn met de plaatselijke wetten en reglementen, of waarbij Schroder Investment Management (Europe) SA inbreuk zou plegen op vereisten inzake registratie en vergunningen binnen een dergelijk rechtsgebied.


Elektronische post (e-mail)

De mogelijkheid om per e-mail te communiceren tussen u en Schroder Investment Management (Luxemburg) SA is alleen een voordeel toegekend door Schroder Investment Management (Europe) SA. U erkent de beperkte betrouwbaarheid inzake levering, tijdigheid en veiligheid van e-mail via internet en begrijpt dat Schroder Investment Management (Europe) SA niet aansprakelijk is voor verlies of schade als gevolg van niet aanvaarde, niet bevestigde of niet verwerkte verzoeken of als gevolg van door derden onderschepte e-mails. Bijgevolg raden wij u aan geen vertrouwelijke informatie per e-mail te verzenden aangezien dit mogelijk niet veilig is. Indien u dit toch doet, is dat op eigen risico.


Intellectuele eigendom

De informatie en het materiaal op deze website zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten die in het bezit zijn van of waarop aanspraak wordt gemaakt door Schroder Investment Management (Europe) SA, haar filialen of derden. De informatie en het materiaal mogen alleen voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik worden weergegeven en worden afgedrukt en in zoverre dat u geen vermeldingen inzake intellectueel eigendomsrecht of andere kennisgevingen hierin verwijdert. U gaat er mee akkoord geen informatie of materiaal op deze website door te geven, te reproduceren of te verkopen via om het even welke weg en in om het even welke vorm zonder voorafgaande uitdrukkelijke en schriftelijke instemming van Schroder Investment Management (Europe) SA.
Het is verboden inhoud en grafieken te kopiëren, volledige pagina's of delen daarvan te vertalen en namen, adressen of technische gegevens te registreren.


Toepasselijk recht en jurisdictie

Uw toegang tot, bezoek aan en gebruik van de website en onderhavige voorwaarden vallen onder en worden geïnterpreteerd in overeenstemming met het Luxemburgse recht. De rechtbanken en gerechtshoven van Luxemburg hebben exclusieve bevoegdheid inzake elke betwisting hierover, onverminderd de keuzevrijheid van Schroder Investment Management (Europe) SA een dergelijk geschil onder toepasselijk recht bij een andere gerechtelijke instantie te doen beslechten.


Wijziging van voorwaarden

Indien een bepaling uit deze voorwaarden nietig blijkt, heeft dit geen invloed op de rechtsgeldigheid van de andere bepalingen en de nietige bepaling zal worden vervangen door een rechtsgeldige bepaling waarvan de inhoud en strekking het meest overeenkomt met de nietige bepaling.

Schroder Investment Management (Europe) SA mag deze voorwaarden te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder voorafgaande kennisgeving wijzigen.


Uitsluiting van aansprakelijkheid MSCI:
Bron: MSCI


De informatie die wordt verkregen van MSCI en andere derde partijen en is opgenomen in verslagen die ter beschikking worden gesteld op deze website, mag enkel worden aangewend voor uw interne gebruik, mag niet worden gereproduceerd of verder worden verspreid in welke vorm dan ook en mag niet worden gebruikt voor de creatie van financiële instrumenten of producten of indexen. De informatie verkregen van MSCI en van andere derde partijen wordt verschaft zoals ze is en de gebruiker van deze informatie aanvaardt het volledige risico van een eventueel gebruik van deze informatie. MSCI, elk van zijn filialen en alle andere personen die betrokken zijn bij of te maken hebben met de samenstelling, berekening of creatie van welke MSCI-informatie dan ook (ieder een "MSCI-partij") en andere derde partijen wijst uitdrukkelijk alle garanties (inclusief, zonder beperkt te zijn tot alle garanties van originaliteit, nauwkeurigheid, volledigheid, geschiktheid, niet-inbreuk, verhandelbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel) met betrekking tot deze informatie van de hand. Zonder beperking op het voorgaande zal geen enkele MSCI-partij of enige andere derde partij in welk geval dan ook aansprakelijk kunnen worden gesteld voor enige rechtstreekse, onrechtstreekse, bijzondere, incidentele, hoge, bijkomende of andere schade (inclusief, zonder beperkt te zijn tot, winstderving).

Schroder Investment Management (Europe) SA mag deze voorwaarden te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder voorafgaande kennisgeving wijzigen. Alle rechten voorbehouden in alle landen.


FTSE

FTSE International Limited ("FTSE") © FTSE 2023. "FTSE®" is een handelsmerk van London Stock Exchange Plc en The Financial Times Limited en wordt door FTSE International Limited onder licentie gebruikt. Alle rechten op de FTSE-indices en / of FTSE-beoordelingen berusten bij FTSE en/of de licentiegevers. FTSE en zijn licentiegevers zijn op geen enkele wijze aansprakelijk voor onjuistheden of omissies in de FTSE-indices en / of FTSE-beoordelingen of onderliggende gegevens. Verdere verspreiding van FTSE-gegevens is niet toegestaan zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van FTSE.

Neem contact op met Schroders Capital
Volg ons

In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De waarde van beleggingen en de inkomsten daaruit kunnen zowel dalen als stijgen en het is mogelijk dat beleggers de oorspronkelijk belegde bedragen niet terugkrijgen. Beleggen brengt altijd risico's mee, waaronder het risico op verlies van de hoofdsom.