UK Bioenergy and Heat

Beleggen in hoogwaardige, duurzame projecten voor bio-energie en hernieuwbare warmte, met als doel voorspelbare inkomsten en inflatiebescherming op lange termijn te bieden.

Ervaren team dat zich richt op volwassen technologieën

Inspelend op een gunstig marktklimaat en de animo van institutionele beleggers introduceerde Schroders Greencoat in 2019 een team voor bio-energie en hernieuwbare warmte, dat kansen biedt om te beleggen in bio-energie- en hernieuwbare warmteprojecten in het VK en Europa.

Ons bio-energieteam richt zich op volwassen technologieën zoals energie uit biomassa en afval, een markt die alleen al in het VK een waarde van circa 30 miljard GBP vertegenwoordigt.

Het team behoort tot de meest ervaren in de branche, en bundelt ruim 50 jaar betrokkenheid bij de ontwikkeling, financiering, bouw en exploitatie van een brede variatie aan bio-energieprojecten.

Een goed renderende portefeuille in biomassa en verwarming

Schroders Greencoat beheert momenteel vier biomassa-installaties voor institutionele beleggers via de private markten: de 39 MWe Sleaford Renewable Energy Plant, een met stro gestookte centrale in Lincolnshire; de 40 MW Templeborough Biomass Power Plant, een met resthout gestookte centrale in Rotherham; de 15 MWe Speyside warmtekrachtcentrale in Moray; en de 40 MW Margam Green Energy Plant in Port Talbot, gestookt met resthout.

Daarnaast beheert het team twee nieuw gebouwde hernieuwbare warmteprojecten: het 105Mwh/jaar Low Carbon Farming kassencomplex bij Bury St Edmunds en Norwich, en de koolstofarme kas die momenteel wordt gebouwd in Ely, Cambridgeshire.

Portefeuillestrategie

Het bio-energieteam richt zich op duurzaam gestookte installaties met sterke operationele resultaten en kasstromen die worden ondersteund door vaste contracten. Ook participeert het in enkele greenfield-projecten en beheert het momenteel drie van de grootste CO2-arme kassencomplexen in het VK.

De grotendeels voorspelbare kasstromen van bio-energieprojecten sluiten goed aan op de behoefte van institutionele beleggers aan betrouwbare inkomsten nu de rentes laag zijn. Ze bieden een aantrekkelijk risicogecorrigeerd rendement en verbeteren de spreiding van bredere real asset portefeuilles, omdat de inkomsten grotendeels ongecorreleerd zijn met de traditionele krediet- en aandelenmarkten.

Terug naar de homepage van Schroders Greencoat

Belangrijkste beleggingsrisico's

Volatiliteitsrisico: De waarde van beleggingen en de inkomsten daaruit kunnen zowel dalen als stijgen en het is mogelijk dat beleggers de oorspronkelijk belegde bedragen niet terugkrijgen.

Liquiditeitsrisico: De verhandelbaarheid van het fonds via de secundaire markt kan zeer beperkt zijn vanwege de onderliggende private credit beleggingen; beleggers moeten een belegging alleen overwegen als ze die de hele levensduur van het fonds willen aanhouden. De liquiditeit van de onderliggende beleggingen kan ontoereikend zijn om aan toe- of uittredingsverzoeken van beleggers te voldoen.

Renterisico: Een stijging van de rente zorgt er gewoonlijk voor dat de koers van obligaties daalt.

Kredietrisico van onderliggende emittenten/leners: Afname van de financiële gezondheid van emittenten/leners kan ertoe leiden dat hun obligaties/leningen in waarde dalen of waardeloos worden.

Valutarisico: Het fonds kan worden blootgesteld aan verschillende valuta. Het fonds kan waarde verliezen door schommelingen in de wisselkoersen.

Tegenpartijrisico: Het is mogelijk dat de tegenpartij bij een derivatencontract of een andere overeenkomst of ander synthetisch financieel product niet meer aan haar verplichtingen jegens het fonds kan voldoen, wat kan leiden tot gedeeltelijk of volledig verlies voor het fonds.

Derivatenrisico: Een derivaat kan anders presteren dan verwacht, en kan een groter verlies dan de prijs van het derivaat veroorzaken.

Concentratierisico: Het fonds kan geconcentreerd worden in een beperkt aantal geografische regio’s, industriesectoren, markten en/of individuele posities. Dit kan leiden tot grote schommelingen in de waarde van het fonds, zowel stijgend als dalend, wat een ongunstige impact kan hebben op het rendement van het fonds.

Hefboomrisico: Het fonds kan geld lenen om meer beleggingen te doen. Dit kan het rendement verhogen als de waarde van de beleggingen sterker stijgt dan de kosten van het geleende geld, of het rendement verlagen als dat niet zo is.

Waarderingsrisico: De waardering van de onderliggende private credit beleggingen kan onbetrouwbaar zijn als gevolg van inadequate prijsvorming. Bovendien beleggen op eigendom gebaseerde vehikels in fysieke activa, waarvan de waarde doorgaans is gebaseerd op de mening van een taxateur.

Sector-/landenrisico: Veranderingen in wet- en regelgeving of in economische omstandigheden en toegenomen concurrentie kunnen de waarde van beleggingen beïnvloeden. Aanvullende risico's zijn bijvoorbeeld natuurrampen of toenemende maatschappelijke en politieke onzekerheid en instabiliteit.

Risico van infrastructuuractiva: Infrastructuuractiva kunnen beleggers blootstellen aan aanvullende risico's, vooral bouwrisico (bv. vertragingen, kostenoverschrijdingen enz.) en inzetrisico (bv. het kapitaal wordt tijdens de bouwperiode in verschillende termijnen ingezet in plaats van vooraf zoals bij brownfield-investeringen).

Neem contact op met Schroders Capital
Volg ons

In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De waarde van beleggingen en de inkomsten daaruit kunnen zowel dalen als stijgen en het is mogelijk dat beleggers de oorspronkelijk belegde bedragen niet terugkrijgen. Beleggen brengt altijd risico's mee, waaronder het risico op verlies van de hoofdsom.