Europa

Blootstelling aan in euro luidende beleggingen in hernieuwbare energie-infrastructuur in Europa via een beursgenoteerd fonds of co-investeringen in de private markt

Een toonaangevende belegger in Europese hernieuwbare infrastructuur

De Europese beleggingen van Schroders Greencoat zijn momenteel geconcentreerd in Greencoat Renewables PLC (GRP), eigenaar en exploitant van in euro uitgedrukte hernieuwbare-energieactiva.

Vanuit een positie als marktleider in Ierland breidt GRP zijn activiteiten sinds 2020 uit naar het Europese vasteland. Het kan beleggen in een breed scala activa om aantrekkelijk rendement te behalen en tegelijkertijd de portefeuille te spreiden over verschillende lokale markten.

GRP belegt in zowel wind- als zonneparken, met als doel beleggers een jaarlijks dividend uit te keren dat geleidelijk toeneemt. Het is de derde grootste investeerder in hernieuwbare infrastructuur met een beursnotering in het VK.

Op de private markten mobiliseert Schroders Greencoat institutioneel kapitaal om naast GRP te beleggen in Europese renewables infrastructuur, en zo bij te dragen aan de transitie naar netto-nul en de energiezekerheid in de regio.

Beleggingskansen verspreid over Europa

De portefeuille van Greencoat Renewables bevat wind- (onshore en offshore) en zonneparken met een totaal opgesteld vermogen van meer dan 1 GW. Het heeft toegang tot een sterke, gevarieerde pijplijn aan beleggingskansen op het Europese continent en is aanwezig in Ierland, Frankrijk, Duitsland, Finland, Spanje en Zweden.

Terug naar de homepage van Schroders Greencoat

Belangrijkste beleggingsrisico's

Volatiliteitsrisico: De waarde van beleggingen en de inkomsten daaruit kunnen zowel dalen als stijgen en het is mogelijk dat beleggers de oorspronkelijk belegde bedragen niet terugkrijgen.

Liquiditeitsrisico: De verhandelbaarheid van het fonds via de secundaire markt kan zeer beperkt zijn vanwege de onderliggende private credit beleggingen; beleggers moeten een belegging alleen overwegen als ze die de hele levensduur van het fonds willen aanhouden. De liquiditeit van de onderliggende beleggingen kan ontoereikend zijn om aan toe- of uittredingsverzoeken van beleggers te voldoen.

Renterisico: Een stijging van de rente zorgt er gewoonlijk voor dat de koers van obligaties daalt.

Kredietrisico van onderliggende emittenten/leners: Afname van de financiële gezondheid van emittenten/leners kan ertoe leiden dat hun obligaties/leningen in waarde dalen of waardeloos worden.

Valutarisico: Het fonds kan worden blootgesteld aan verschillende valuta. Het fonds kan waarde verliezen door schommelingen in de wisselkoersen.

Tegenpartijrisico: Het is mogelijk dat de tegenpartij bij een derivatencontract of een andere overeenkomst of ander synthetisch financieel product niet meer aan haar verplichtingen jegens het fonds kan voldoen, wat kan leiden tot gedeeltelijk of volledig verlies voor het fonds.

Derivatenrisico: Een derivaat kan anders presteren dan verwacht, en kan een groter verlies dan de prijs van het derivaat veroorzaken.

Concentratierisico: Het fonds kan geconcentreerd worden in een beperkt aantal geografische regio’s, industriesectoren, markten en/of individuele posities. Dit kan leiden tot grote schommelingen in de waarde van het fonds, zowel stijgend als dalend, wat een ongunstige impact kan hebben op het rendement van het fonds.

Hefboomrisico: Het fonds kan geld lenen om meer beleggingen te doen. Dit kan het rendement verhogen als de waarde van de beleggingen sterker stijgt dan de kosten van het geleende geld, of het rendement verlagen als dat niet zo is.

Waarderingsrisico: De waardering van de onderliggende private credit beleggingen kan onbetrouwbaar zijn als gevolg van inadequate prijsvorming. Bovendien beleggen op eigendom gebaseerde vehikels in fysieke activa, waarvan de waarde doorgaans is gebaseerd op de mening van een taxateur.

Sector-/landenrisico: Veranderingen in wet- en regelgeving of in economische omstandigheden en toegenomen concurrentie kunnen de waarde van beleggingen beïnvloeden. Aanvullende risico's zijn bijvoorbeeld natuurrampen of toenemende maatschappelijke en politieke onzekerheid en instabiliteit.

Risico van infrastructuuractiva: Infrastructuuractiva kunnen beleggers blootstellen aan aanvullende risico's, vooral bouwrisico (bv. vertragingen, kostenoverschrijdingen enz.) en inzetrisico (bv. het kapitaal wordt tijdens de bouwperiode in verschillende termijnen ingezet in plaats van vooraf zoals bij brownfield-investeringen).

Neem contact op met Schroders Capital
Volg ons

In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De waarde van beleggingen en de inkomsten daaruit kunnen zowel dalen als stijgen en het is mogelijk dat beleggers de oorspronkelijk belegde bedragen niet terugkrijgen. Beleggen brengt altijd risico's mee, waaronder het risico op verlies van de hoofdsom.