Verenigde Staten

Beleggen in hernieuwbare infrastructuur in de snel groeiende Amerikaanse markt, met sterke kansen die worden ondersteund door betrouwbare windvolumes en zonnestraling

Ervaring en expertise benutten op een snel groeiende renewables-markt

Schroders Greencoat zette zijn eerste stappen op de Amerikaanse renewables-markt in 2021 met twee investeringen en een nieuw lokaal team.

Deze permanente aanwezigheid in de Amerikaanse markt, een van de grootste en snelst groeiende in de sector, biedt ons toegang tot een enorm potentieel dat het komende decennium naar schatting met 200% zal groeien. Dit zal aanzienlijke kapitaalinvesteringen vereisen. Federale belastingvoordelen, gecombineerd met een gunstig klimaat in de zin van windvolume en zonnestraling, maken het plaatje compleet.

Een gevarieerde wind- en zonneportefeuille in de VS opbouwen

De huidige investeringen in de VS bestaan uit twee windportefeuilles met in totaal zes windparken in Texas en Illinois, met een gezamenlijk vermogen van 532 MW – co-investeringen met RWE en Algonguin (Texas) en EDP Renewables (Illinois).

De Amerikaanse portefeuille bouwt voort op ons succesvolle model voor “stabiele inkomsten”. Doel is beleggers op lange termijn voorspelbare, stabiele inkomsten te bieden op basis van een buy and hold strategie.

De portefeuille wordt beheerd door een gespecialiseerd Amerikaans team waarin meer dan 60 jaar ervaring op de Amerikaanse (hernieuwbare-)energiemarkt is gebundeld.

Ondernemingsstrategie

Het Amerikaanse team belegt in operationele wind- en zonneparken. Zoals we eerder in Europa zagen, wordt verwacht dat nutsbedrijven en ontwikkelaars van grote parken hun kapitaal zullen moeten recyclen om hun ambitieuze investeringsdoelen te halen.

Schroders Greencoat speelt in op de omvangrijke pool internationaal kapitaal die klaar staat om te beleggen in Amerikaanse infrastructuur, in combinatie met de opkomende aandacht voor ESG in de Amerikaanse beleggingswereld.

In de verwachting dat de hernieuwbare opwekkingscapaciteit in de VS tot 2030 zal verdriedubbelen, willen we hier een van de grootste investeerders in hernieuwbare infrastructuur worden, net als in het VK en Europa.

Terug naar de homepage van Schroders Greencoat

Belangrijkste beleggingsrisico's

Volatiliteitsrisico: De waarde van beleggingen en de inkomsten daaruit kunnen zowel dalen als stijgen en het is mogelijk dat beleggers de oorspronkelijk belegde bedragen niet terugkrijgen.

Liquiditeitsrisico: De verhandelbaarheid van het fonds via de secundaire markt kan zeer beperkt zijn vanwege de onderliggende private credit beleggingen; beleggers moeten een belegging alleen overwegen als ze die de hele levensduur van het fonds willen aanhouden. De liquiditeit van de onderliggende beleggingen kan ontoereikend zijn om aan toe- of uittredingsverzoeken van beleggers te voldoen.

Renterisico: Een stijging van de rente zorgt er gewoonlijk voor dat de koers van obligaties daalt.

Kredietrisico van onderliggende emittenten/leners: Afname van de financiële gezondheid van emittenten/leners kan ertoe leiden dat hun obligaties/leningen in waarde dalen of waardeloos worden.

Valutarisico: Het fonds kan worden blootgesteld aan verschillende valuta. Het fonds kan waarde verliezen door schommelingen in de wisselkoersen.

Tegenpartijrisico: Het is mogelijk dat de tegenpartij bij een derivatencontract of een andere overeenkomst of ander synthetisch financieel product niet meer aan haar verplichtingen jegens het fonds kan voldoen, wat kan leiden tot gedeeltelijk of volledig verlies voor het fonds.

Derivatenrisico: Een derivaat kan anders presteren dan verwacht, en kan een groter verlies dan de prijs van het derivaat veroorzaken.

Concentratierisico: Het fonds kan geconcentreerd worden in een beperkt aantal geografische regio’s, industriesectoren, markten en/of individuele posities. Dit kan leiden tot grote schommelingen in de waarde van het fonds, zowel stijgend als dalend, wat een ongunstige impact kan hebben op het rendement van het fonds.

Hefboomrisico: Het fonds kan geld lenen om meer beleggingen te doen. Dit kan het rendement verhogen als de waarde van de beleggingen sterker stijgt dan de kosten van het geleende geld, of het rendement verlagen als dat niet zo is.

Waarderingsrisico: De waardering van de onderliggende private credit beleggingen kan onbetrouwbaar zijn als gevolg van inadequate prijsvorming. Bovendien beleggen op eigendom gebaseerde vehikels in fysieke activa, waarvan de waarde doorgaans is gebaseerd op de mening van een taxateur.

Sector-/landenrisico: Veranderingen in wet- en regelgeving of in economische omstandigheden en toegenomen concurrentie kunnen de waarde van beleggingen beïnvloeden. Aanvullende risico's zijn bijvoorbeeld natuurrampen of toenemende maatschappelijke en politieke onzekerheid en instabiliteit.

Risico van infrastructuuractiva: Infrastructuuractiva kunnen beleggers blootstellen aan aanvullende risico's, vooral bouwrisico (bv. vertragingen, kostenoverschrijdingen enz.) en inzetrisico (bv. het kapitaal wordt tijdens de bouwperiode in verschillende termijnen ingezet in plaats van vooraf zoals bij brownfield-investeringen).

Neem contact op met Schroders Capital
Volg ons

In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De waarde van beleggingen en de inkomsten daaruit kunnen zowel dalen als stijgen en het is mogelijk dat beleggers de oorspronkelijk belegde bedragen niet terugkrijgen. Beleggen brengt altijd risico's mee, waaronder het risico op verlies van de hoofdsom.