UK Solar

Beleggen in zonneparken in de VK – een volwassen technologie en gefragmenteerde markt met kansen op consolidatie

Gevestigd marktleider voor zonne-energie

Schroders Greencoat Solar bezit en exploiteert (overwegend grondgebonden) zonneparken in het VK. Doel is beleggers een stabiel, aan de inflatie gekoppeld rendement te bieden via niet-beursgenoteerde beleggingen.

Fotovoltaïsche zonne-energie (PV) is een volwassen technologie, die kansen met laag risico en robuuste ondersteuningsmechanismen biedt in een grootschalige markt met sterke vooruitzichten op consolidatie.

Ons team behoort tot de meest gerespecteerde in de sector dankzij zijn lange expertise, die teruggaat tot de eerste commerciële zonneparken in het VK.

Een gevarieerde, sterk presterende portefeuille

Overheden streven naar netto-nul en energiezekerheid en zonne-energie speelt een belangrijke rol in deze transitie. Dit schept forse beleggingskansen, zowel in het VK als daarbuiten.

Via verschillende structuren beheert Schroders Greencoat Solar voor meer dan 1,1 GW aan opwekkingscapaciteit via een hoogwaardige en goed gespreide portefeuille van 147 zonneparken verspreid over het VK.

Ons UK Solar team streeft ernaar beleggers voorspelbare en zekere inkomsten op lange termijn te bieden. Het rendement wordt ondersteund door de operationele knowhow van Schroders Greencoat, de expertise op het gebied van vermogensbeheer en onderhoud van ons team, en toegespitste monitoring en rapportage.

Portefeuillestrategie

Beleggingen in zonneparken kunnen sterke en voorspelbare inflatiegekoppelde kasstromen opleveren die een aantrekkelijk risicogecorrigeerd rendement kunnen genereren.

Het VK is de derde grootste markt voor zonne-energie op utiliteitsschaal in Europa, met een opgesteld vermogen van circa 12 GW. Onze strategie is erop gericht de exploitatie van zonneparken over te brengen van kortetermijn- naar langetermijnkapitaal. Ook beleggen we in de aanleg van nieuwe zonneparken.

Ons gespecialiseerde team is toonaangevend in zon-PV investeringen, vermogensbeheer en waardevermeerdering op lange termijn. Dit omvat ook het verlengen van de levensduur van installaties en het onderzoek naar nieuwe beleggingsprojecten.

Terug naar de homepage van Schroders Greencoat

Belangrijkste beleggingsrisico's

Volatiliteitsrisico: De waarde van beleggingen en de inkomsten daaruit kunnen zowel dalen als stijgen en het is mogelijk dat beleggers de oorspronkelijk belegde bedragen niet terugkrijgen.

Liquiditeitsrisico: De verhandelbaarheid van het fonds via de secundaire markt kan zeer beperkt zijn vanwege de onderliggende private credit beleggingen; beleggers moeten een belegging alleen overwegen als ze die de hele levensduur van het fonds willen aanhouden. De liquiditeit van de onderliggende beleggingen kan ontoereikend zijn om aan toe- of uittredingsverzoeken van beleggers te voldoen.

Renterisico: Een stijging van de rente zorgt er gewoonlijk voor dat de koers van obligaties daalt.

Kredietrisico van onderliggende emittenten/leners: Afname van de financiële gezondheid van emittenten/leners kan ertoe leiden dat hun obligaties/leningen in waarde dalen of waardeloos worden.

Valutarisico: Het fonds kan worden blootgesteld aan verschillende valuta. Het fonds kan waarde verliezen door schommelingen in de wisselkoersen.

Tegenpartijrisico: Het is mogelijk dat de tegenpartij bij een derivatencontract of een andere overeenkomst of ander synthetisch financieel product niet meer aan haar verplichtingen jegens het fonds kan voldoen, wat kan leiden tot gedeeltelijk of volledig verlies voor het fonds.

Derivatenrisico: Een derivaat kan anders presteren dan verwacht, en kan een groter verlies dan de prijs van het derivaat veroorzaken.

Concentratierisico: Het fonds kan geconcentreerd worden in een beperkt aantal geografische regio’s, industriesectoren, markten en/of individuele posities. Dit kan leiden tot grote schommelingen in de waarde van het fonds, zowel stijgend als dalend, wat een ongunstige impact kan hebben op het rendement van het fonds.

Hefboomrisico: Het fonds kan geld lenen om meer beleggingen te doen. Dit kan het rendement verhogen als de waarde van de beleggingen sterker stijgt dan de kosten van het geleende geld, of het rendement verlagen als dat niet zo is.

Waarderingsrisico: De waardering van de onderliggende private credit beleggingen kan onbetrouwbaar zijn als gevolg van inadequate prijsvorming. Bovendien beleggen op eigendom gebaseerde vehikels in fysieke activa, waarvan de waarde doorgaans is gebaseerd op de mening van een taxateur.

Sector-/landenrisico: Veranderingen in wet- en regelgeving of in economische omstandigheden en toegenomen concurrentie kunnen de waarde van beleggingen beïnvloeden. Aanvullende risico's zijn bijvoorbeeld natuurrampen of toenemende maatschappelijke en politieke onzekerheid en instabiliteit.

Risico van infrastructuuractiva: Infrastructuuractiva kunnen beleggers blootstellen aan aanvullende risico's, vooral bouwrisico (bv. vertragingen, kostenoverschrijdingen enz.) en inzetrisico (bv. het kapitaal wordt tijdens de bouwperiode in verschillende termijnen ingezet in plaats van vooraf zoals bij brownfield-investeringen).

Neem contact op met Schroders Capital
Volg ons

In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De waarde van beleggingen en de inkomsten daaruit kunnen zowel dalen als stijgen en het is mogelijk dat beleggers de oorspronkelijk belegde bedragen niet terugkrijgen. Beleggen brengt altijd risico's mee, waaronder het risico op verlies van de hoofdsom.